Với AZtest, bạn có thể phân quyền cho nhiều người cùng quản lý nội dung module thi Trắc nghiệm. Mỗi người dùng có thể phân quyền chi tiết đến từng chủ đề.

Video hướng dẫn phân quyền quản lý

Truy cập Trắc nghiệm (1) / Phân quyền quản lý (2)

Nếu là lần đầu, bạn có thể sẽ gặp thông báo này (3) vì bạn chưa thêm người điều hành module cho hệ thống.

Hãy xem Bổ nhiệm người quản trị để thêm người quản trị mới, sau đó quay trở lại khu vực này.

Phân quyền quản lý#

Sau khi thêm người quản lý module thành công theo các bước bên trên, tại khu vực phân quyền quản lý sẽ xuất hiện danh sách tất cả người quản lý module Trắc nghiệm

Bạn có thể chỉnh sửa quyền hạn cho thành viên này bằng cách click vào liên kết Sửa quyền hạn trên danh sách.

Trong giao diện này, có 3 tùy chọn về quyền hạn bạn có thể lựa chọn theo giải thích trong bản dưới đây:

Quyền Mô tả
Quản lý Chuyên mục Phân quyền cho thành viên này quản lý các chuyên mục với các hành động nhất định (Thêm, sửa, xóa, quản lý chủ đề)
Quản lý module Phân quyền cho thành viên này được phép quản lý (thêm, sửa, xóa) đề thi của tất cả chủ đề câu hỏi, ngoài ra, không có quyền nào khác
Toàn quyền module Phân quyền cho thành viên này được toàn tuyền quản lý Trắc nghiệm, bao gồm các hành động mà bạn (người điều hành chung) đang được sử dụng

Nhấn Cập nhật để lưu lại các thay đổi