XẾP LOẠI là hình thức đánh giá kết quả thi dựa vào điểm thi. Xếp loại có thể dễ dàng cấu hình theo ý của người quản trị.

Video hướng dẫn xếp loại
- Truy cập Trắc nghiệm / Quản lý xếp loại (menu dọc)

  • Mặc định, AZtest cấu hình sẵn 05 mốc xếp loại phổ biến, bạn có thể thay đổi các giá trị phù hợp với yêu cầu.

Chú ý

Bạn cần sắp xếp các cấu hình theo thứ tự điểm từ thấp đến cao. Nếu sắp xếp không đúng có thể làm sai sót kết quả xếp loại

Tiếp theo