XẾP LOẠI là hình thức đánh giá kết quả thi dựa vào điểm thi. Xếp loại có thể dễ dàng cấu hình theo ý của người quản trị.

Video hướng dẫn xếp loại
- Truy cập Trắc nghiệm / Quản lý xếp loại (menu dọc)

  • Mặc định, AZtest cấu hình sẵn 05 mốc xếp loại phổ biến, bạn có thể thay đổi các giá trị phù hợp với yêu cầu.

Tiếp theo